Vị Trí & Ngôn Ngữ

Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)

Ngày Nghỉ Thị Trường

Lịch giao dịch và biến động thị trường có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các ngày nghỉ lễ.

Kiểm tra lịch sau để theo dõi và quản
lý vị thế giao dịch của bạn.

Symbol CategoryBIỂU TƯỢNGKing's Birthday Tuen NG DayYouth DayJuneteenth
FXNgày 10 tháng 6, Thứ hai (Giờ máy chủ UTC+3)Ngày 17 tháng 6, Thứ hai (Giờ máy chủ UT+3)Ngày 19 tháng 6, Thứ tư (Giờ máy chủ UTC+3)
FXAllGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
METALS
MetalsXAGUSDGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 20:15
MetalsXAUUSDGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 20:30
MetalsXPDUSDGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 21:30
MetalsXPTUSDGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 21:30
INDICES
IndicesDE40Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 23:00
IndicesUK100Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 23:00
IndicesES35Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
IndicesEU50Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
IndicesFRA40Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
IndicesUS30Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 20:00
IndicesUS100Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 20:00
IndicesUS500Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 20:00
IndicesHK50Đã đóngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
IndicesAUS200Mở muộn 10:10Giờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
IndicesJP225Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 20:00
IndicesCN50Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
IndicesSA40Giờ Bình ThườngĐã đóngGiờ Bình Thường
IndicesCN-HGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
IndicesUSDIXMar24Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
ENERGIES
EnergiesBRENT/UKOILGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 20:15
EnergiesWTI/USOILGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 20:15
EnergiesNatural Gas/XNGUSDGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 21:30
EnergiesGasoilGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 20:30
COMMODITIES
CommoditiesCoffee (Arabica)Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐã đóng
CommoditiesSugarWGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 19:00
CommoditiesSugarGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐã đóng
CommoditiesCOCOAGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐã đóng
CommoditiesCoffee RobustaGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
CommoditiesCopper/XCUUSDGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 20:15
CommoditiesCottonGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐã đóng
CRYPTO
CryptoAllGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
STOCKS
StocksUSGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐã đóng
StocksDEGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
StocksFRGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
StocksUKGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường

*Vui lòng lưu ý rằng do thanh khoản thấp vào thời gian mở cửa và các ngày thị trường nghỉ lễ, độ chênh lệch giá có thể bị ảnh hưởng.
Thời gian và ngày có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Cần Thêm Thông Tin?

Liên hệ đội hỗ trợ của chúng tôi để có những câu trả lời bạn cần.

We’re Sorry

Access to tradetaurex.com
is unavailable in your region

tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.